Hakadal IL og Elvetangen-prosjektet informasjon del 2

I juni i år publiserte vi en artikkel hvor vi gjorde rede for utbyggingsprosjektet på Elvetangen hvordan vi anså prosess og fremdrift. I etterkant av at denne artikkelen ble skrevet vedtok Nittedal Kommune å utsette videre prosess med bakgrunn i ønske om å a) finne en rimeligere løsning for vei (RV4 kryssløsning ved Elvetangen samt veiløsning for beboere på vestsiden av RV4) og b) En nøye gjennomgang av kostnader ved selve Elvetangen prosjektet. I perioden juli til midten av september har det derfor skjedd svært lite i dialogen mellom Hakadal IL og Nittedal Kommune.

Imidlertid så har nå dialogen mellom Hakadal IL og Nittedal Kommune nå startet opp igjen. Arbeidsgruppa fra Hakadal IL (består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og representanter fra HIL Fotball) i tillegg til juridisk støtte var tidligere denne uka i møte med Nittedal Kommune.

Prosjektet

Elvetangen prosjektet er et omfattende prosjekt. Det består av bygging av flomvoll. Det består av bygging av ny felles barneskole for Hakadal med idrettshall og svømmehall. Det består av omfattende oppgradering av fotballflater og spillflater på hele Elvetangen området. Videre innebærer det nye klubbhusfasiliteter, nytt styrkerom og nye garderobefasiliteter for Hakadal IL.  I tillegg til dette jobber arbeidsgruppa for å legge til rette for helårstilbud for fotball gjennom å regulere og delvis prosjektere fotballhall.

Vi er svært opptatt av et eventuelt sluttresultat i dette prosjektet samtidig som vi er opptatt av å ivareta idrettslagets interesser i en eventuell byggeperiode.

I sum er dette et meget omfattende prosjekt for Hakadal IL. Det innebærer på den ene siden å ivareta Hakadal IL sine interesser som grunneier på området. Videre innebærer det å ivareta Hakadal IL sine medlemmers interesser i å utvikle Elvetangen til det beste for idrett.
Vi som jobber i arbeidsgruppa og sitter i styret i Hakadal IL er opptatt av å ivareta den historien som har vært og er i klubben, samtidig har vi et ansvar for å tenke fremover og søke å utnytte de muligheter som kommer vår vei. For Hakadal IL er ikke Elvetangen-prosjektet et spørsmål om for eller imot skolelokalisering. Elvetangen-prosjektet er et spørsmål om utvikling av området og et potensielt løft som vi tror vil gagne idrett og aktivitet for mange ti-år fremover.


Vi har vært gjennom en spennende prosess de siste par årene med overtakelsen av Varingskollen og nå står Elvetangen prosjektet på agendaen.


Prosess og fremdrift

Hva skjer videre i prosessen?

  1. Arbeidsgruppen vil sammen med juridisk bistand nå gå inn i sluttforhandlinger med Nittedal Kommune med en ambisjon om å komme frem til et endelig avtaleforslag som omhandler eiendommen og nye oppgraderte idrettsfasiliteter på Elvetangen.
  2. Et avtaleforslag vil bli fremlagt for styret i Hakadal IL for behandling
  3. Avtaleforslag med styrets innstilling vil bli forelagt et Ekstraordinært årsmøte i Hakadal IL for behandling

Nærmere datoer for dette vil bli kommunisert så snart vi vet noe mer om fremdrift i forhandlinger.

Nittedal Kommune har uttalt at de ønsker en politisk behandling av Elvetangen prosjektet 19. november i kommunestyret. Vi er opptatt av å få til en best mulig avtale for Hakadal IL og våre interesser og vil bruke den tiden som må til for å oppnå dette.

Riktig fin høsthelg,

Med hilsen

Hakadal IL – hovedstyret

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Skiforeningen føremelding

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot