Klubbhåndbok Hakadal Fotball

Sist oppdatert 01.11.2018

Klubbhåndboka beskriver rammebetingelser og retningslinjer for drift og aktivitet i Hakadal Fotball. Håndboka er et verktøy og oppslagsverk for trenere, lagledere, lagkontakter, styremedlemmer, dommere, komiteer, medlemmer og foresatte.

Håndboka skal brukes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i klubben, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.  Den er tilgjengelig på fotballgruppas nettside.

Oppdatering: Styret er ansvarlig for fortløpende oppdatering av klubbhåndboken.

Kontaktinfo

Hakadal IL Fotball, Postboks 73, 1484 Hakadal.

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Internettadresse: www.hakadal-il.no

Organisasjonsnummer: 983 951 244

Bankforbindelse: Sparebank1 Nittedal

Bankkonto: 2030.20.48240

Medlem av:
Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund, NFF Akershus og Nittedal Idrettsråd.

Innhold

  1. Klubbens visjon og mål
  2. Klubbens verdigrunnlag
  3. Klubbens lover
  4. Klubbens organisering
  5. Lagets organisering
  6. Klubbdrift/rutiner
  7. Økonomi - plan for økonomistyring
  8. Informasjon/kommunikasjon
  9. Rekrutteringsplan
  10. Utdanning/kompetanse

1. Klubbens visjon og mål

“Flest mulig, lengst mulig & best mulig”

Hakadal IL Fotball er en breddeklubb hvor det også skal være lov å bli en god fotballspiller. Klubben skal være den naturlige tilhørigheten for barn og ungdom i Hakadal.

HIL Fotball drives som en dugnadsklubb og ledes av et valgt styre som er ansvarlig for den daglige driften. Vi er helt avhengig av medlemmenes deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper.

For at klubben skal kunne utvikle seg videre ønsker vi et særlig fokus på følgende punkter:

2. Klubbens verdigrunnlag

Våre verdier Trygg – Utviklende – Inkluderende – Langsiktig skal være sentrale i arbeidet som gjøres i alle ledd.

TRYGG:

UTVIKLENDE:

INKLUDERENDE:

LANGSIKTIG:

Fair Play

Hakadal Fotball har stor fokus på Fair Play og har et eget verv som Fair Play-ansvarlig. Denne rollen skal fungere som et bindeledd mellom styret og lagene i klubben. Ved hjelp av Fair Play-programmet utarbeidet av NFF skal ulike aktiviteter koordineres gjennom hele året.

Vi ønsker at det skal være synlig for alle som besøker vårt anlegg at Hakadal Fotball er en Fair Play klubb. Både visuelt ved hjelp av ulike Fair Play effekter, men også at alle lag, trenere, lagledere og andre involverte fronter de holdningene klubben har satt som sine hjørnesteiner i dette viktige verdiarbeidet.

3. Klubbens lover

Hakadal Fotball følger lovene i Hakadal IL.

4. Klubbens organisering

Årsmøtet:

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Innkalling til årsmøtet annonseres på nettsiden, Facebook og i lokalavis.

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

Alle medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent for inneværende år, og som har vært medlem i over 1 mnd. har stemmerett på årsmøtet.

Protokollen gjøres tilgjengelig for medlemmene.

Hakadal IL er organisert som et fleridrettslag, og fotballgruppa er en enhet underlagt Hakadal IL som dermed er den juridiske enheten.

Se organisasjonskart for Hakadal Fotball

Se nærmere beskrivelse av rollene i og utenfor styret

 Fotballstyrets viktigste oppgaver:

5. Lagets organisering

Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte rolle er avhengig av hvor mange personer man fordeler oppgavene på. Det anbefales å ha en hovedtrener, hjelpetrenere, lagleder og foreldrekontakt, men følgende roller må eksistere rundt et lag:

Trener:

Lagleder:

 6. Klubbdrift/rutiner

Politiattester:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Hakadal IL og som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremvise politiattest.

For Hakadal Fotball gjelder dette alle i styret, trenere, hjelpetrenere, lagledere, foreldrekontakter og øvrige valgte personer i verv tilknyttet fotballen. Det skal fremvises gyldig politiattest fortrinnsvis før en person starter i sitt verv.

Siste frist for godkjent politiattest er nedfelt i sportsplanen. Dersom det ikke er fremvist gyldig attest innen fristen, kan ikke personen lenger fortsette i sitt verv.

Medlemskontingent og treningsavgift:

Alle som vil spille fotball i Hakadal IL er pliktig å melde seg inn i klubben og betale medlemskontingent og treningsavgift (regnes ut fra antall år man er).

Medlemskontingenten må betales til Hakadal IL (hovedlaget). Kontingenten gjelder for kalenderåret og påløper uansett hvilken del av året aktiviteten har foregått. Hakadal ILs Årsmøte fastsetter medlemskontingenten.

Medlemskontingenten må være registrert betalt før man kan spille kamp pga. dette er en forsikring av spilleren ved skade. Lagleder følger opp dette.

Medlemskapet i Hakadal IL løper inntil det sies opp skriftlig - fortrinnsvis gjennom å benytte utmeldingsskjemaet som ligger på nettsidene.

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag, og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter m.m), cuper, banedrift sommer og vinter, klubbhus, vedlikehold etc.

Se gjeldende medlemskontingent og treningsavgift

Profilering og sponsor

Hakadal Fotball sine farger er hvite spillerdrakter, blå strømper og blå shorts. Treningsdress består av blå genser/jakke og svart bukse. Bortedrakter får lagene når de begynner å spille ungdomsfotball. Disse draktene er blå.

Hakadal Fotball har pt avtale med Select og Sport1 Nittedal for kjøp av klubbtøy. Medlemmer kan enten bestille tøy via fellesbestillinger som lagleder organiserer eller selv handle det på Sport1 Nittedal.

Det skal kun brukes tøy profilert med Hakadal Fotball på alle typer kamper.

Sponsorer

Det er ikke anledning for det enkelte lag å skaffe egne sponsorer til trykk på spillerdrakter, men lag kan skaffe ekstrasponsor som kan trykkes på overtrekksdress e.l. Styret skal evt. inngå og fakturere slike sponsoravtaler.

Dugnad

Spillere/foreldre plikter å stille på dugnad i regi av klubben og i regi av det enkelte lag.

Normalt gjennomføres det en årlig fellesdugnad på våren hvor baner og området rundt klargjøres til sesongen.

Styret setter i tillegg opp en liste over hvilke lag som er ansvarlig for en rekke faste oppgaver som skal utføres gjennom sesongen. Det være seg vask av klubbhus, vedlikehold av mål og utstyr, bemanning under cup’er der Hakadal Fotball er arrangør med mer. Oppgavene rullerer slik at de ulike lagene ikke har det samme ansvarsområdet hvert år.

Kioskansvarlig lager vaktplan der årets uker fordeles på de ulike lagene. Lagleder for hvert enkelt lag er ansvarlig for å sørge for bemanning og for at alle er inneforstått med hva denne oppgaven innebærer.

Det er utarbeidet en instruks for rutiner av kioskdrift som distribueres til alle lag.

Forsikring og skader

Hakadal Fotball har lagforsikring for alle spillere i klubben. Det er også mulig å tegne individuell, utvidet forsikring gjennom Norsk Fotballforbund.

Les mer om forsikring og skader

Gjennomføring av klubbens hjemmekamper/kampvert:

Alle lag i årsklassene 6-14 år i klubben skal utpeke en kampvert til hver hjemmekamp. Det enkelte lag bestemmer selv hvordan de velges ut, men det kan for eksempel være lagleder eller det settes opp en rulleringsliste blant foreldrene.

Alle klubber i Akershus fotballkrets er pålagt å ha kampverter tilstede på kamper.

Les Hakadal Fotballs instruks for kampverter.

7. Økonomi - plan for økonomistyring

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. En ryddig og solid økonomi er viktig i Hakadal IL.

Les Hakadal Fotballs plan for økonomistyring 

8. Informasjon/kommunikasjon

Arenaer for å informere trenere, lagledere, spillere, dommere, foreldre og øvrige medlemmer:

Mediehenvendelser

Alle henvendelser fra media som gjelder fotballgruppa rettes til leder for fotballgruppa som uttaler seg i media. Dersom henvendelsen også innebærer HIL på et overordnet nivå så må også leder for HIL kobles inn.

Lukkede Facebookgrupper for lagene

Hvert lag har en lukket/hemmelig Facebookgruppe der informasjon om treninger, kamper, cuper, treningsopplegg, sosiale aktiviteter m.m informeres om og diskuteres.

Rekrutteringsansvarlig oppretter Facebookgrupper for nye lag, og holder i gruppen til lagleder/hovedtrener er på plass.
Trener(e), lagleder, foresatte og spillere (de som er over 13 år) er medlemmer i gruppen. Lagleder er ansvarlig for å administrere den. Leder og sportslig leder i fotballgruppa skal være medlemmer av alle lagsgruppene for å være orientert om hva som skjer i gruppene og evt. gripe inn dersom det oppstår konflikter rundt et lag.

9. Rekrutteringsplan

Hakadal Fotball sitt rekrutteringsområde er hele Hakadal. Rekruttering kan foregå både på Hagen og Kirkeby skole, samt i alle bygdas barnehager fra Åneby og nordover til Opplandgrensen.

Les Hakadal Fotballs rekrutteringsplan

10. Utdanning/kompetanse

Hakadal Fotball er opptatt av at trenere, ledere og andre tillitsvalgte har så god kompetanse som mulig for å utføre oppgavene sine i fotballgruppa. Styret har oversikt over hvilke trenerkurs, lederkurs osv. de tillitsvalgte har deltatt på i regi NFF. Sportslig leder vil jevnlig oppfordre trenere og andre til å ta relevante kurs.

Lenker og informasjon om de ulike kursene som tilbys blir delt i en lukket Facebook- gruppe for trenere og tillitsvalgte i klubben, samt på lagleder/trenerforum og lignende.

Dersom man ønsker å vite mer om hvilke kurs man kan ta og hva klubben dekker av påmeldingsavgifter kontaktes sportslig leder.

Hakadal Fotball har følgende mål for styret/trenere/lagledere: 

For junior/senior ønsker HIL Fotball å ha trenere som har ytterligere erfaring eller trenerkompetanse enn det som er nevnt over.

Sparebank1
Meta03 580x47
Nokab
NorskHussopp

Utskrift