Nokab
NOAH
Sparebank1
Sparebank1

pdfGenerelle vilkår for medlemskap i HIL Gym

Gjelder fra og med 01.09.2021

   1. GENERELT

    1. Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er tegner medlemskap i HIL GYM. Disse vilkårene er en integrert del av Medlemskapet.
   2. MEDLEMSKAP I HIL GYM

    1. Medlemskap i HIL GYM kan tegnes av myndige personer som:
     1. Har en allmenn god helsetilstand hvor det etter HIL GYM´ vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade.
     2. Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i Hakadal IL.
     3. Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere Hakadal IL sine tilbud eller undergrupper.
     4. Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i Hakadal IL.
    2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos HIL GYM, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.
    3. Medlemmet får tildelt et adgangskort i HIL GYM. Adgangskortet er HIL GYM´ eiendom, og disponeres personlig av Medlemmet. Kortet kan ikke overdras eller lånes bort. Ved avslutning av medlemskapet skal Medlemmet uten ugrunnet opphold tilbakelevere adgangskortet
    4. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemskapet
    5. Medlemskapet i HIL GYM er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 7
    6. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet
    7. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene i HIL GYM slik angitt i Medlemskapet. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår
    8. HIL GYM´ til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på hakadal-il.no
    9. Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til konsepter og tilleggstjenester i samsvar med HIL GYM´ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning
    10. Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til konsepter og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned
    11. Medlemmer som innehar et medlemskap som HIL GYM ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til HIL GYM´ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur
    12. HIL GYM vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset
    13. HIL GYM vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider på tilgjengelige treningssentre i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. HIL Gym vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 9.1)
    14. Kameraovervåking vil bli gjennomført på HIL GYM
    15. Rabattordninger
     1. Bedrift
      1. Ordinær bedriftsavtale - Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom HIL GYM og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle HIL GYM dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang
      2. Subsidiert bedriftsavtale - Medlemmer som er registrert med en subsidiert bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom HIL GYM og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Bedriften plikter å varsle HIL GYM dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Etter mottak av varsel plikter HIL GYM senest innen én (1) måned å informere Medlemmet skriftlig om at vilkårene for subsidiert bedriftsavtale ikke lenger er tilstede, hvoretter Medlemmet vil bli ny fakturamottaker for månedlig medlemsavgift. Medlemsavgiften vil samtidig oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang
     2. Senior
      1. HIL Gym yter ingen egen seniorrabatt
     3. Medlemskap for personer under 18 år
      1. Personer 15-17 år - Personer fra og med fylte 15 år til og med 17 år tilbys ordinære vilkår hos HIL GYM ved tegning av medlemskap
   3. BETALING AV MEDLEMSKAP

    1. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift, innmeldingsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til HIL GYM´ til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemskapet har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet
    2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte HIL GYM dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt
    3. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til HIL GYM.  Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall
    4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil HIL GYM kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning
    5. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling
    6. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan HIL GYM først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med HIL GYM og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor Medlemmet fortsatt er underlagt binding, har HIL GYM ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.
    7. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom:
     1. HIL GYM har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 7.7.
     2. HIL GYM ikke er tilgjengelig for trening
   4. MEDLEMMETS ANSVAR

    1. Medlemmet plikter å:
     1. Gjøre seg kjent med og følge HIL GYM´ til enhver tid gjeldende Sikkerhets- og Trivselsregler (generelle) og øvrige regler/retningslinjer som finnes på vår nettside
     2. Ikke bruke dopingmidler som fremkommer av den til enhver tid gjeldende særskilte dopinglisten for treningssentre. Denne dopinglisten tar utgangspunkt i idrettens dopingliste, som er tilgjengelig på Antidoping Norges nettside, men avgrenset til de opplistede dopinggruppene S1 (anabole stoffer), S2 (peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika) og S6 (stimulerende midler). Begrensningen som er angitt i forbudet mot dopinggruppe S6 vedrørende konkurransedeltakelse kommer ikke til anvendelse for treningssentre. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a og straffeloven § 234, og slik bruk vil kunne bli politianmeldt. 
      HIL GYM vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne gjennomføre tilfeldige dopingkontroller. Medlemmer som oppholder seg på HIL GYM mens slik kontroll pågår plikter i den forbindelse på forespørsel å avlegge dopingprøve under oppsyn av Antidoping Norge. Dopingprøven vil bli gjennomført i henhold til prosedyren som er beskrevet i et særskilt dokument som Medlemmet vil bli forevist
     3. Informere HIL GYM ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold
     4. Informere HIL GYM om forhold som medfører at Medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold
     5. Registrere sitt adgangskort ved ankomst før Medlemmet benytter seg av HIL GYM. HIL GYM vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon
    2. Tap av adgangskort skal snarest meldes til HIL GYM. HIL GYM vil deretter sperre kortet og utstede nytt adgangskort. Ved utstedelse av nytt adgangskort, plikter Medlemmet å betale til HIL GYM et gebyr i henhold til de til enhver tid gjeldende priser
    3. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare adgangskortet på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til HIL GYM
   5. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

    1. HIL GYM vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med HIL sin personvernerklæring og gjeldende lovgivning
    2. Medlemmet samtykker til at HIL GYM, og andre firmaer som inngår i samme konsern, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av HIL GYM´ tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra HIL GYM. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er Hakadal IL ved leder.
     Medlemmet samtykker til at HIL GYM lagrer logg fra adgangskontroll og logg fra smittesporing med det formål å kunne tilpasse treningsprodukt og kapasitet samt gi Helsemyndigheter data ved smittesporing. Logg fra adgangskontroll vil her si informasjon om antall besøk på HIL Gym
    3. Medlemmet har rett til innsyn i sin adgangslogg og kan kreve å få denne slettet. HIL GYM skal bekrefte mottak av melding om sletting
    4. I henhold til punkt 2.15 vil kameraovervåking gjennomføres på HIL GYM. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd og skape et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.
    5. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling
    6. Ved inngåelse av Medlemskapet innhentes samtykke fra Medlemmet til at HIL GYM kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte HIL GYM
    7. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemskapet løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av Medlemsavtalen
    8. Generell informasjon fra HIL GYM om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som Medlemmet har oppgitt
   6. FRYS AV MEDLEMSKAPET

    1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i HIL GYM. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode
    2. Gjeldende vilkår for frys av medlemskap vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside
    3. Søknadsskjema for frys av medlemskap finne her
    4. For de tilfeller hvor Medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt i innvilget vedtak om frys
    5. HIL GYM vil ikke kreve Medlemmet for treningsavgift i innvilget fryseperiode i henhold til punkt 3.7.1. Betalingsfri periode og fryseperiode er av faktureringsårsaker ikke nødvendigvis sammenfallende
    6. Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av Medlemskapet. Hvis Medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder således én (1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet fryseperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned
    7. Ved behov for gjentagende frys av medlemskap må Medlemmet selv registrere nytt søknadskjema for ønsket fryseperiode. Ved forlengelse av frys må søknaden være levert innen utløpet av endt fryseperiode
    8. Ved innvilgelse av frys av medlemskap, vil HIL GYM kunne kreve at Medlemmet betaler et rimelig administrasjonsgebyr i henhold til HIL GYM´ til enhver tid gjeldende priser pt kr 300,-
   7. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSKAPET

    1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemskapet (angrerett) ved å gi melding til HIL GYM innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemskapet, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan da sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor Elvetangen. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales dog ikke avgift for adgangskort. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.
    2. Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.6. Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned
     1. For nedgradering av tilleggstjenester gjelder oppsigelsestid på én (1) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned i henhold til punkt 2.11.
    3. Ved oppsigelse av medlemskap skal e-post, kontaktskjema, brev eller telefon benyttes. Alternativt må Medlemmet eller den foresatte møte opp personlig på HIL GYM, Elvetangen. HIL GYM vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post eller brev. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.
    4. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til HIL GYM uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. HIL GYM skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.
    5. Dersom HIL GYM og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemskapet avsluttes. HIL GYM kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på HIL GYM. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av reningsavgiften.
    6. HIL GYM har rett til å gjøre endringer i reningsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene
     1. Ved endring av treningsavgifter forbeholder HIL GYM seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil HIL GYM gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
     2. HIL GYM forbeholder seg retten til å overføre Medlemskapet til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil HIL GYM gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
     3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 7.6.1 og 7.6.2, eller faller innenfor punkt 7.6.4, forbeholder HIL GYM seg retten til å foreta uten forutgående varsling
     4. Vedtar HIL GYM betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sitt Medlemskap. Dette kan skje selv om bindingstiden for Medlemskapet ikke har utløpt. Ved slike endringer vil HIL GYM gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
     5. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til HIL GYM innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted
     6. Ved oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4, avsluttes Medlemskapet med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra HIL GYM via e-post eller brev
     7. HIL GYM har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemskapet med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemskapet. Som vesentlig mislighold ansees blant annet
      1. Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring
      2. Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra HIL GYM
      3. Overtredelse av dopingbestemmelsene i punkt 4.1.2, herunder unnlatelse av å avgi dopingprøve på forespørsel
   8. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI 

    1. Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. HIL GYM er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på HIL GYM. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av HIL GYM.
    2. Ved oppbevaring av personlige eiendeler i skap i garderober, er Medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen lås. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på et HIL GYM-senter etter tidspunkt for ordinær stenging, har HIL GYM rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. HIL GYM kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode
    3. HIL GYM er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til HIL GYM. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende
   9. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

    1. HIL GYM er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer HIL GYM´ treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor HIL GYM´ kontroll og HIL GYM ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
    2. Medlemskapet er underlagt norsk lov
    3. Tvister mellom Medlemmet og HIL GYM skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler

 

Sparebank1
NOAH
Sparebank1
Nokab
Sparebank1
Nokab
Hypro Cartex as
KB Blikk
Nittedal Optiske Ur 200x75
Glommi Sport 201x73
Kiwi
Sparebank1

Utskrift E-post

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot